Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw therapeut, Jacintha Gordijn een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd: uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en mogelijk BSN (dit verschilt per zorgverzekeraar), datum van behandeling, korte omschrijving van de behandeling en prestatiecode (voor acupunctuur is dat 24104) en de kosten van de behandeling.

Jacintha Gordijn doet haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Mocht het nodig zijn om andere behandelaren in te schakelen, dan worden er afspraken gemaakt met deze collega’s en maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw therapeut Jacintha Gordijn is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw therapeut Jacintha Gordijn heeft toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij heeft geheimhoudingsplicht.

Mocht het nodig zijn om de acupunctuurbehandeling te ondersteunen met chinese kruiden, dan zal een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer) worden verstrekt aan een bevoegd persoon van de leverancier (Dragon Herbs in Nijmegen, en Natuurapotheek in Pijnacker) zodat de bezorging van de kruiden op uw thuisadres mogelijk wordt.

Het gedetailleerde privacybeleid vindt u hier: download (PDF)